A NATUR-IT.HU Általános Adatkezelési Tájékoztatója

Általános adatkezelési tájékoztató natur-it.hu használatához

 

A NATUR-IT.HU ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

A NATUR-IT.HU több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával és a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével kívánja tenni.

A NATUR-IT.HU kiemelten fontosnak tartja, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelésének szabályait, módját, valamint ezek legfontosabb jellemzőit.

 

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?

Személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezeljük. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

 

Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatait a NATUR-IT.HU üzemeltetője a „Natur-IT Kft.” kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

E-mail címünk: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?

A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában találja ezt meg.

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

A NATUR-IT.HU csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. A NATUR-IT.HU kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

Miután Ön megadta személyes adatait, azok valódiságáért és pontosságért a NATUR-IT.HU felel.

Lényeges, hogy azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

 

Milyen jogai vannak a NATUR-IT.HU által kezelt személyes adataival kapcsolatban? Kérheti az adatainak 

- módosítását : a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti tőlünk adatainak módosítását, a személyes adatok kezelésének ideje alatt.

- törlését, illetve zárolását : a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére - a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül - írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük. A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

 

Tájékoztatást kérhet :

Az adatkezelés teljes tartama alatt jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a NATUR-IT.HU által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

az adatok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 nap alatt teljesítjük. Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatás.

 

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a NATUR-IT.HU-t az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében.

Amennyiben a megkereső szerv a jogalapot és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

 

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen

Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után a NATUR-IT.HU a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve NATUR-IT.HU, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli.

A tiltakozását a megadott elérhetőségen keresztül közölheti. A tiltakozásának a NATUR-IT.HU-hoz történő beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

 

Jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: http://naih.hu

 

A NATUR-IT.HU-N REGISZTRÁLT SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Az adatkezelés NAIH száma: NAIH-63456/2013

 

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a NATUR-IT.HU regisztrált felhasználóinak adatait kezeljük.

 

Milyen adatait kezeljük?

A NATUR-IT.HU a regisztrál tagjainak alábbi adatait kezeli:

név, email, jelszó

 

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált érintett igénybe vegye a honlap szolgáltatásait.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

 

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

 

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a NATUR-IT.HU kijelölt munkatársai kezelhetik.

 

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk másnak. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

 

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A regisztrált személyek adatait a „Natur-IT Kft.” szerverein tároljuk.

A „Natur-IT Kft.” csatlakozott az adatvédelmi tájékoztatónkhoz és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adatkezelési tájékoztató:  https://www.natur-it.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

A NATUR-IT.HU SZÁMVITELI ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a NATUR-IT.HU üzemeltetőjével üzleti jogviszonyban álló természetes személyek adatait kezeljük.

 

Milyen adatait kezeljük?

A NATUR-IT.HU ügyfeleinek, regisztrált tagjainak, adatait (név, számlázási cím).

 

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a számviteli jogszabályokban meghatározott bizonylatok készítése érdekében tarjuk nyilván.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelést a számviteli törvény alapján kezeljük.

 

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a számla kiállítását követő 8 évig tároljuk.

 

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a NATUR-IT.HU kijelölt munkatársai kezelhetik.

 

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

 

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Számviteli adatainak – ideértve az ügyfeleink vonatkozó adatait is - kezelését külső könyvelő igénybevételével oldjuk meg. Ennek során ügyfeleink személyes adatait a könyvelő székhelyén is kezeli.

Könyvelő adatai:

HELÉNA Kft.

 

A NATUR-IT.HU HÍRLEVÉL KÜLDÉS ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Az adatkezelés NAIH száma: NAIH-63456/2013

 

Kinek az adatait kezeljük ?

A NATUR-IT.HU hírlevelére regisztrált természetes személyek adatait kezeljük.

 

Milyen adatait kezeljük?

Az Ön marketing célú eléréshez név, email cím, jelszó adatait használjuk.

 

Miért kezeljük a személyes adatait?

A NATUR-IT.HU eseményeinek, szolgáltatásainak megismertetése céljából kezeljük adatait.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A NATUR-IT.HU adatait a hozzájárulása alapján tartja nyilván.

 

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A NATUR-IT.HU az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható a megadott elérhetőségeinken.

 

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

 

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Nem veszünk igénybee külső adatfeldolgozót.

Natur-IT Kft.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cégjegyzékszám: 01-09-937898
Adószám: 22661232-2-43
Közösségi adószám: HU22661232
Adatkezelési nyt. szám: NAIH-63456/2013


vCard